Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 - Borbély mod Kommissionen

(Sag F-126/05) 1

(Tjenestemænd - godtgørelse af udgifter - bosættelsespenge - dagpenge - rejseudgifter ved tiltrædelsen af tjenesten - indkaldelsessted - fuld prøvelsesret)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Andrea Borbély (Bruxelles, Belgien) (ved avocat R. Stötzel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afslag på at yde sagsøgeren bosættelsespenge og dagpenge samt godtgørelse af rejseudgifter som følge af fastsættelsen af hendes indkaldelsessted til Bruxelles.

Konklusion

1)    Den af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber trufne afgørelse af 2. marts 2005 annulleres, for så vidt som det heri afslås at yde sagsøgeren de bosættelsespenge, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, i vedtægtens bilag VII, og de dagpenge, der er fastsat i samme bilags artikel 10, stk. 1.

2)    Kommissionen for De europæiske Fællesskaber tilpligtes i henhold til gældende vedtægtsbestemmelser at betale sagsøgeren nævnte bosættelsespenge og dagpenge med tillæg af morarenter fra disse beløbs respektive forfaldsdato til betaling sker, idet rentesatsen beregnes på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med to procentpoint.

3)    I øvrigt frifindes Kommissionen.

4)    Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 54.