Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 16. jaanuari 2007. aasta otsus - Borbély versus komisjon

(Kohtuasi F-126/05)1

(Ametnikud - Kulude hüvitamine - Sisseseadmistoetus - Päevarahad - Sõidukulude hüvitamine ametisseasumisel - Töölevõtmiskoht - Täielik pädevus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Andrea Borbély (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat R. Stötzel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast sisseseadmistoetust, päevarahasid ja hüvitamast sõidukulusid, kuna tema töölevõtmiskohaks määrati Brüssel

Otsuse resolutiivosa

1.     Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 2. märtsi 2005. aasta otsus osas, millega keelduti maksmast hagejale personalieeskirjade VII lisa artikli 5 lõikes 1 ette nähtud sisseseadmistoetust ning sama lisa artikli 10 lõikes 1 ette nähtud päevarahasid.

2.     Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt vastavalt kehtivatele personalieeskirjadele hageja kasuks välja eelmainitud hüvitised, millele lisandub alates päevast, mil tekkis kohustus hüvitiste väljamaksmiseks kuni nende tegeliku tasumise päevani, Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatava intressimäära alusel arvutatud ja kõnealusel perioodil kehtinud intress, millele on juurde arvestatud kaks protsendipunkti.

3.     Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata.

4.     Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.2006, lk 54.