Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. - Borbély przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/05)1

(Urzędnicy - Zwrot kosztów - Dodatek na zagospodarowanie - Dieta dzienna - Zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem służby - Miejsce zatrudnienia - Prawa do nieograniczonego orzekania)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Andrea Borbély (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat R. Stötzel)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji odmawiającej przyznania skarżącej dodatku na zagospodarowanie, diety dziennej oraz zwrotu kosztów podróży w związku z ustaleniem, że miejscem jej zatrudnienia jest Bruksela.

Sentencja wyroku

Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 2 marca 2005 r. zostaje uchylona w zakresie, w jakim odmawia przyznania skarżącej dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego oraz diety dziennej, o której mowa w art. 10 ust. 1 tego samego załącznika.

Komisja Wspólnot Europejskich wypłaci skarżącej, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu pracowniczego, wspomniane dodatek i dietę, wraz z odsetkami za zwłokę, począwszy od chwili, gdy stały się one wymagalne do momentu faktycznej zapłaty, w wysokości określonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania stosowanej podczas rozpatrywanego okresu, podwyższonej o dwa punkty.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 60 z 11.3.2006 r., str. 54