Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. januára 2007 - Borbély/Komisia

(vec F-126/05)1

(Úradníci - Náhrad výdavkov - Príspevok na usídlenie - Diéty - Cestovné výdavky spojené s nastúpením do služby - Miesto prijatia do zamestnania - Plná rozhodovacia právomoc

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Andrea Borbély (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: R. Stötzel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta priznať žalobkyni nárok na príspevok na usídlenie a diéty, ako aj nárok na náhradu cestovných výdavkov v nadväznosti na určenie Bruselu ako miesta prijatia do zamestnania

Výrok rozsudku

1.    Zrušuje sa rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 2. marca 2005 v rozsahu, v akom zamieta priznať žalobkyni nárok na príspevok na usídlenie podľa článku 5 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a nárok na diéty podľa článku 10 ods. 1 prílohy VII tohto služobného poriadku.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť žalobkyni uvedené príspevky, v súlade platnými predpismi, vrátane úrokov z omeškania odo dňa splatnosti uvedených súm až do skutočného zaplatenia, ktorých sadzba je stanovená Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie týkajúce sa prefinancovania a uplatniteľná počas dotknutého obdobia, zvýšená o dva body.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 54.