Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2007 - Borbély mot kommissionen

(Mål F-126/05)(1)

(Tjänstemän - Ersättning för kostnader - Bosättningsbidrag - Dagtraktamente - Ersättning för resekostnader vid tillträde av tjänst - Rekryteringsort - Full prövningsrätt)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Andrea Borbély (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten R. Stötzel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas commission (ombud: J. Currall och H. Kraemer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden bosättningsbidrag, dagtraktamente samt ersättning för resekostnader till följd av att rekryteringsorten fastställts till Bryssel

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 2 mars 2005 ogiltigförklaras i den del sökanden inte beviljades bosättningsbidrag enligt artikel 5.1 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna och dagtraktamente enligt artikel 10.1 i denna bilaga.

Europeiska gemenskapernas kommission skall betala nämnda ersättningar till sökanden i enlighet med gällande bestämmelser i tjänsteföreskrifterna jämte dröjsmålsränta från de datum då respektive ersättningar förföll till betalning till och med den dag då betalning sker. Dröjsmålsräntan skall vara två procentenheter högre än den räntesats som under den ifrågavarande tidsperioden fastställts av Europeiska centralbanken för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Talan ogillas i övrigt.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 60, 11.3.2006, s. 54.