Language of document :

Иск, предявен на 27 декември 2006 г. - Dragoman / Комисия

(Дело F-147/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Adriana Dragoman (Брюксел, Белгия) [представител: S. Mihailescu, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

отмяна на решението на конкурсната комисия на общия конкурс EPSO/AD/44/06 CJ за съставяне на резервен списък за набиране на юристи-лингвисти с румънски език, с което дава оценка 18/40 на писмения изпит б) на ищцата и отказва да допусне същата до устния изпит за горепосочения конкурс;

осъждане на ответника да заплати разноските по делото.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищцата изтъква две правни основания, първото от които е съставено от два аспекта. Първият аспект е нарушение на правилата за работа на конкурсната комисия, произтичащо от това, че последната е оценила писмените работи по-скоро с оглед на разбирането на изходните езици, отколкото на точността на превода на румънски език. Вторият аспект е нарушение на разпоредбите на обявлението за конкурса относно редовното съставяне и публикуването на имената на членовете на конкурсната комисия. Публикуването е извършено 3 дни преди датата на изпита, докато в обявлението за конкурса е бил предвиден минимален срок от 15 дни.

По второто си правно основание ищцата изтъква нарушение на принципа за задължителното излагане на мотиви, произтичащо от това, че оценяването, извършено от конкурсната комисия, не давало каквото и да било уточнение по отношение на параметрите, използвани при проверката на работите.

____________