Language of document :

Žaloba podaná dne 27. prosince 2006 - Dragoman v. Komise

(Věc F-147/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Adriana Dragoman (Brusel, Belgie) (zástupce: S. Mihailescu, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AD/44/06-CJ, jehož cílem byl výběr uchazečů vhodných na přijetí na místa právníků lingvistů, jež mají jako hlavní jazyk rumunštinu, kterým byla udělena známka 18/40 u písemné zkoušky b) žalobkyně a na základě kterého nebyla posledně jmenovaná připuštěna k ústní zkoušce tohoto výběrového řízení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává dvou žalobních důvodu, přičemž první se dělí na dvě části. První část se týká porušení pravidel, jimiž se řídí práce výběrové komise, neboť tato komise hodnotila zkoušky s přihlédnutím spíše k porozumění výchozím jazykům než k přesnosti překladu do rumunštiny. Druhá část se týká porušení ustanovení oznámení o výběrovém řízení týkajících se řádného vytvoření výběrové komise a zveřejnění jmen jejích členů. K tomuto zveřejnění došlo 3 dny před datem zkoušek, zatímco oznámení o výběrovém řízení stanovilo minimální lhůtu 15 dnů.

Ve svém druhém žalobním důvodu se žalobkyně dovolává porušení zásady povinnosti uvést odůvodnění, neboť hodnocení provedené výběrovou komisí neposkytovalo žádné upřesnění ohledně kritérií použitých při opravě zkoušek.

____________