Language of document :

27. detsembril 2006 esitatud hagi - Dragoman versus komisjon

(Kohtuasi F-147/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Adriana Dragoman (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Mihailescu)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada avaliku konkursi EPSO/AD/44/06-CJ, mis korraldati jurist-lingvistide, kelle põhikeeleks on rumeenia keel, töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks, konkursikomisjoni otsus anda hagejale kirjaliku eksami b) eest punkte 18/40 ja mitte lubada hagejat kõnealuse konkursi suulisele eksamile;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitab hageja kaks väidet, millest esimene jaguneb kaheks osaks. Esimeses osas viidatakse konkursikomisjoni tööd reguleerivate eeskirjade rikkumisele, kuna konkursikomisjon võttis eksamitööde hindamisel arvesse pigem algkeelest arusaamist kui rumeeniakeelse tõlke täpsust. Teises osas viidatakse konkursiteadaande sätete rikkumisele konkursikomisjoni nõuetekohase moodustamise ja selle liikmete nimekirja avalikustamise osas. Nimed avaldati kolm päeva enne eksamite päeva, kuigi konkursiteadaandes oli selleks ette nähtud vähemalt 15 päeva.

Teises väites viitab hageja põhjendamiskohustuse põhimõtte rikkumisele, kuna konkursikomisjon ei ole läbiviidud hindamise kohta mingil viisil täpsustanud, milliseid kriteeriume ta eksamitööde parandamisel kasutas.

____________