Language of document :

Talan väckt den 27 december 2006 - Dragoman mot kommissionen

(Mål F-147/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adriana Dragoman (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Mihailescu)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/AD/44/06-CJ, med syfte att upprätta en anställningsreserv av juristlingvister med rumänska som huvudspråk, att sätta betyget 18/40 på sökandens skriftliga delprov b) och att inte ge denna senare tillträde till detta uttagningsprovs muntliga del, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför två grunder till stöd för sin talan, varav den första grunden består av två delgrunder. Den första delgrunden gäller åsidosättandet av de bestämmelser som avser uttagningskommitténs arbete, genom att denna senare bedömt provet genom att snarare beakta förståelsen av källspråket än exaktheten av den rumänska översättningen. Den andra delgrunden gäller åsidosättandet av bestämmelserna i meddelandet om uttagningsprov avseende dess allmänna beskaffenhet och offentliggörandet av namnen på kommitténs ledamöter. Dessa offentliggjordes 3 dagar före provet medan de enligt meddelandet om uttagningsprov skulle offentliggöras minst 15 dagar i förväg.

Sökanden har såsom andra grund anfört att motiveringsskyldigheten åsidosatts genom att det av den bedömning som kommittén gjort inte framgår vilka kriterier som använts när proven rättades.

____________