Language of document :

Иск, предявен на 28 декември 2006 г. - Collée / Парламент

(Дело F-148/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Laurent Collée (Люксембург, Люксембург) [представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen и E. Marchal, адвокати]

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се обяви за противозаконна точка І.3 от "Инструкции относно реда за присъждане на точки за повишение" на Европейския парламент от 13 юни 2002 г.;

да се отмени решението от 9 януари 2006 г. на органа по назначаване (ОН), с което се присъждат на ищеца две точки за заслуги в рамките на повишенията за 2004 г.;

да се осъди Европейския парламент да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, длъжностно лице в Европейския парламент със степен AST 8, обвинява ОН, че не е извършил сравнително проучване на заслугите на всички длъжностни лица в институцията, подлежащи на повишение и включени в същата степен. Той посочва именно нарушение на членове 5 и 45 от Правилника, както и нарушение на принципа за равно третиране и на забрана за дискриминация. Впрочем, според ищеца атакуваното решение е опорочено поради явна грешка в преценката и липса на мотиви.

Накрая, ищецът се позовава на противозаконност на точка І.3 от посочените инструкции, която се отнася до присъждането по изключение от Генералния секретар на точки за повишение. В частност, той твърди, че ограниченията, които тази разпоредба налага на Генералния секретар не са в съответствие с член 45 от статута и с принципа за равно третиране.

____________