Language of document :

Sag anlagt den 28. december 2006 - Collée mod Parlamentet

(Sag F-148/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Laurent Collée (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at punkt I.3 i Europa-Parlamentets "Vejledning vedrørende proceduren for tildeling af forfremmelsespoints" af 13. juni 2002 er ulovlig.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 9. januar 2006 om at tildele sagsøgeren to points for fortjeneste i forfremmelsesåret 2004.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Europa-Parlamentet i lønklasse AST 8, har foreholdt ansættelsesmyndigheden, at den ikke har foretaget en sammenligning af fortjenesterne omfattende alle institutionens tjenestemænd, som er forfremmelsesværdige og indplaceret i samme lønklasse. Sagsøgeren har navnlig anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 5 og 45 samt tilsidesættelse af princippet om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling. Den anfægtede afgørelse er endvidere behæftet med et åbenbart urigtigt skøn og er mangelfuldt begrundet.

Sagsøgeren har endelig anført, at førnævnte Vejlednings punkt I.3, som vedrører Generalsekretærens ekstraordinære tildeling af forfremmelsespoints, er ulovlig. Navnlig overholder de begrænsninger, som denne bestemmelse pålægger Generalsekretæren, ikke vedtægtens artikel 45 og ligebehandlingsprincippet.

____________