Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2006 r. - Collée przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-148/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laurent Collée (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uznanie za niezgodny z prawem pkt I.3 "Instrukcji dotyczących procedury przyznawania punktów awansu" Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2002 r.;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 9 stycznia 2006 r. o przyznaniu skarżącemu dwóch punktów za zasługi w ramach postępowania w sprawie awansu za 2004 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Parlamentu Europejskiego w grupie zaszeregowania AST 8, zarzuca organowi powołującemu nieprzeprowadzenie porównawczego badania zasług rozszerzonego na wszystkich urzędników instytucji przedstawionych do awansu i zaszeregowanych do jego grupy. Podnosi w szczególności naruszenie art. 5 i 45 regulaminu pracowniczego, jak również naruszenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji. W zaskarżonej decyzji popełniono oczywisty błąd w ocenie, brakuje jej również uzasadnienia.

Skarżący powołuje się wreszcie na niezgodność z prawem pkt I.3 wspomnianych instrukcji, który dotyczy przyznania punktów awansu w sytuacjach wyjątkowych przez Sekretarza Generalnego. W szczególności ograniczenia, jakie przepis ten nakłada na Sekretarza Generalnego nie przestrzegają postanowień art. 45 regulaminu pracowniczego i zasady równego traktowania.

____________