Language of document :

Žaloba podaná 28. decembra 2006 - Collée/Parlament

(vec F-148/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Laurent Collée (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

určiť, že bod I.3 "Pokynov týkajúcich sa postupu prideľovania bodov na povýšenie" Európskeho parlamentu z 13. júna 2002 je v rozpore so zákonom,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 9. januára 2006 o pridelení dvoch bodov žalobcovi za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2004,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Európskeho parlamentu platovej triedy AST 8 menovaciemu orgánu vytýka, že neuskutočnil porovnávacie skúmanie zásluh zahrňujúce všetkých úradníkov inštitúcie, ktorí mohli byť povýšení a zaradení do rovnakej platovej triedy. Žalobca sa najmä odvoláva na porušenie článkov 5 a 45 služobného poriadku, ako aj na porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie. Napadnuté rozhodnutie navyše vychádza zo zjavne nesprávneho právneho posúdenia a porušuje povinnosť odôvodnenia.

Žalobca sa napokon odvoláva na protiprávnosť bodu I.3 vyššie uvedených Pokynov, ktorý sa týka výnimočného prideľovania bodov na povýšenie generálnym tajomníkom. Odvoláva sa najmä na to, že obmedzenia, ktoré toto ustanovenie generálnemu tajomníkovi ukladá, je v rozpore s článkom 45 služobného poriadku a so zásadou rovnosti zaobchádzania.

____________