Language of document :

Talan väckt den 28 december 2006 - Collée mot parlamentet

(Mål F-148/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att punkt I.3 i "Anvisningar om tilldelning av befordringspoäng", som antogs av Europaparlamentet den 13 juni 2002, är rättsstridig,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 9 januari 2006 att tilldela sökanden två meritpoäng för befordringsomgången år 2004,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden är tjänsteman vid Europaparlamentet i lönegrad AST 8. Han anser att tillsättningsmyndigheten inte har jämfört kvalifikationerna för samtliga de befordringsbara tjänstemän vid institutionen som är placerade i samma lönegrad som sökanden. Han gör vidare gällande att Europaparlamentet har åsidosatt artiklarna 5 och 45 i tjänsteföreskrifterna, principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen. Det angripna beslutet är vidare antaget på grundval av en uppenbart oriktig bedömning och är bristfälligt motiverat.

Sökanden gör slutligen gällande att punkt I.3 i ovannämnda anvisningar, som rör generalsekreterarens möjlighet att tilldela befordringspoäng i särskilda fall, är rättsstridig. De begränsningar som föreskrivs för generalsekreteraren i denna bestämmelse strider mot artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och principen om likabehandling.

____________