Language of document :

Иск, предявен на 3 януари 2007 г. - Chassagne / Комисия

(Дело F-1/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Olivier Chassagne (Брюксел, Белгия) (представител: Y. Minatchy, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Комисията от 17 ноември 2006 г., утвърждаващо списъка на повишените служители, както и мерките, които произтичат от него за ищеца;

да се постановят всички необходими мерки за защита на правата и интересите на ищеца;

да се осъди ответника да заплати обезщетение за загуби и пропуснати ползи в размер на 160 184 еуро;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът оспорва решението на Комисията да не впише името му в списъка на служителите, повишени в рамките на процедурата за повишаване за 2006 г., което решение се основава на мотива, че не е могъл да получи за тази процедура нито оценка - процедурата по оценяването му е била висяща към датата на спорното решение - нито преценка на заслугите му.

Искът е обоснован главно с факта, че Органът по назначаването (ОН) е изключил ищеца от процедурите по оценяване и повишаване през 2006 г., причинявайки по този начин вредоносно забавяне на развитието на кариерата му.

Ищецът твърди, че оспорваното решение: а) нарушава редица общи принципи на общностното право, сред които правото на защита задължението за мотивираност, забрана за явна грешка в преценката, защита на оправданите правни очаквания, правна сигурност и равно третиране; б) неправилно прилага редица разпоредби на общностното право, сред които членове 43 и 45 от Правилника за персонала и общите изпълнителни разпоредби, които Комисията е приела за тяхното прилагане.

____________