Language of document :

Sag anlagt den 3. januar 2007 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-1/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocat Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

-    Annullation af Kommissionens afgørelse af 17. november 2006 om udfærdigelse af listen over de forfremmede ansatte og de foranstaltninger, der følger heraf for sagsøgeren.

-    Retten træffer afgørelse om enhver nødvendig foranstaltning for at beskytte sagsøgerens rettigheder og interesser.

-    Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning på 160 184 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har anfægtet Kommissionens afgørelse om ikke at opføre ham på listen over tjenestemænd forfremmet i forfremmelsesåret 2006 med den begrundelse, at han ikke for dette forfremmelsesår har kunnet opnå hverken en bedømmelsesrapport - eftersom bedømmelsesproceduren for så vidt angår sagsøgeren stadig verserer på datoen for den omtvistede afgørelse - eller forfremmelsespoints.

Søgsmålet er principalt begrundet i den omstændighed, at ansættelsesmyndigheden har udelukket sagsøgeren fra bedømmelses- og forfremmelsesåret 2006 og derved forsinket hans karriereforløb.

Sagsøgeren er af den opfattelse, at den anfægtede afgørelse: 1) tilsidesætter adskillige almindelige fællesskabsretlige principper, herunder bl.a. beskyttelse af retten til kontradiktion, begrundelsespligt, forbud mod anlæggelse af åbenbart urigtigt skøn, beskyttelse af den berettigede forventning, retssikkerhed og ligebehandling; ii) tilsidesætter adskillige fællesskabsretlige bestemmelser, bl.a. vedtægtens artikel 43 og 45 og de almindelige gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen har fastsat med henblik på anvendelsen af disse bestemmelser.

____________