Language of document :

3. jaanuaril 2007 esitatud hagi - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-1/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 17. novembri 2006. aasta otsus, millega kinnitati edutatud teenistujate nimekiri, ning sellest tulenevad hagejat puudutavad meetmed;

näha ette kõik vajalikud meetmed tagamaks hageja õigused ja huvid;

kohustada kostjat maksma kahjuhüvitist summas 160 184 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja vaidlustab komisjoni otsuse mitte kanda teda 2006. aasta ametialase edutamise raames edutatud ametnike nimekirja, kuna ta ei saanud selleks ajaks ei hindamisaruannet - teda puudutav hindamismenetlus oli vaidlusaluse otsuse tegemise ajal veel käimas - ega teenetepunkte.

Hagi on peamiseks põhjenduseks on asjaolu, et ametisse nimetav asutus jättis hageja 2006. aasta personali hindamisel ja edutamisel kõrvale, mis põhjustas kahjuliku viivituse hageja karjääri arengus.

Hageja leiab, et vaidlustatud otsus: i) rikub mitmeid ühenduse õiguse üldpõhimõtteid, eelkõige kaitseõiguse kaitset, põhjendamiskohustust, ilmselge kaalutlusvea puudumise nõuet, õiguspärase ootuse, õiguskindluse ja võrdse kohtlemise kaitset; ii) ei arvesta mitmete ühenduse õiguse sätetega, nimelt personalieeskirjade artiklitega 43 ja 45 ning komisjoni poolt nende rakendamiseks vastu võetud üldiste rakendussätetega.

____________