Language of document :

Kanne 3.1.2007 - Chassagne v. komissio

(Asia F-1/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission 17.11.2006 tekemä päätös, jolla vahvistettiin ylennettyjen toimihenkilöiden luettelo, ja tästä päätöksestä kantajalle aiheutuneet toimenpiteet on kumottava

kaikista kantajan oikeuksien ja etujen turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä on lausuttava

vastaaja on velvoitettava maksamaan 160 184 euroa vahingonkorvauksia

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa komission päätöksen olla merkitsemättä häntä vuoden 2006 ylennyskierroksella ylennetyistä virkamiehistä laadittuun luetteloon, koska kantajalla ei ollut mahdollista saada tämän ylennyskierroksen osalta arviointikertomusta - kantajaa koskeva arviointimenettely ei ollut riidanalaisen päätöksen ajankohtana vielä päättynyt - tai ylennyspisteitä.

Kanteen pääasialliset perustelut koskevat sitä seikkaa, että nimittävä viranomainen sivuutti kantajan vuoden 2006 arvioinnista ja ylennyskierrokselta, josta aiheutuu kantajan urakehitykselle vahingollista viivästystä.

Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä: i) loukataan useita yhteisön oikeuden yleisiä oikeusperiaatteita, kuten muun muassa puolustautumisoikeuksien suojan periaatetta, perusteluvelvollisuutta, ilmeisten arviointivirheiden kieltoa ja luottamuksensuojan, oikeusvarmuuden ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita; ii) rikotaan useita yhteisön oikeuden säännöksiä, muun muassa henkilöstösääntöjen 43 ja 45 artiklaa ja yleisiä täytäntöönpanosääntöjä, jotka komissio on antanut näiden säännösten soveltamista varten.

____________