Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 3. janvārī - Chassagne pret Komisiju

(lieta F-1/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - Y. Minatchy, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 17. novembra lēmumu, ar ko izveido paaugstināto darbinieku sarakstu, un no tā izrietošos pasākumus attiecībā uz prasītāju;

pieņemt jebkādus pasākumus, kas vajadzīgi prasītāja tiesību un interešu aizsardzībai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus un procentus EUR 160 184 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs apstrīd Komisijas lēmumu neiekļaut viņa vārdu to ierēdņu sarakstā, kas ir tikuši paaugstināti, veicot paaugstināšanu 2006. gadā, sakarā ar to, ka viņš par šo gadu nav varējis iegūt nedz novērtējuma ziņojumu - novērtējuma procedūra, attiecībā uz viņu datumā, kad tika pieņemts apstrīdētais lēmums, vēl aizvien nebija pabeigta - nedz arī nopelnu punktus.

Galvenokārt prasība ir pamatota ar to, ka iecēlējinstitūcija ir izslēgusi prasītāju no 2006. gadā veiktā novērtējuma un paaugstināšanas, tādējādi nevēlami aizkavējot viņa karjeras attīstību.

Prasītājs uzskata, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpti: a) vairāki Kopienu tiesību vispārējie principi, tostarp tiesību uz aizstāvību aizsardzība, pienākums norādīt pamatojumu, acīmredzamas kļūdas vērtējumā aizliegums, tiesiskās paļāvības aizsardzība, tiesiskā drošība un vienlīdzīga attieksme; b) vairāki Kopienu tiesību noteikumi, proti, Civildienesta noteikumu 43. un 45. pants un Vispārīgie noteikumi, kurus Komisija ir pieņēmusi [Civildienesta noteikumu] īstenošanai.

____________