Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2007 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: Y. Minatchy, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zawierającej listę awansowanych pracowników i działań, które z niej wynikają dla skarżącego;

wydanie orzeczeń niezbędnych dla zabezpieczenia praw i interesów skarżącego;

zasądzenie od pozwanej odszkodowania w wysokości 160 184 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący kwestionuje decyzję Komisji o niewpisaniu jego nazwiska na listę urzędników awansowanych w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r. z tej przyczyny, że nie był w stanie uzyskać w tym roku ani sprawozdania z oceny - dotyczące go postępowanie w sprawie oceny toczyło się jeszcze w chwili wydania spornej decyzji - ani oceny za zasługi.

Skarga uzasadniana jest tym, że organ powołujący odsunął skarżącego od postępowania w sprawie oceny oraz awansowania za 2006 r. dopuszczając się tym samym zwłoki, która może wyrządzić szkodę w rozwoju jego kariery.

Skarżący uważa, że zaskarżona decyzja: i) narusza szereg podstawowych zasad prawa wspólnotowego, w szczególności poszanowanie prawa do obrony, obowiązek uzasadnienia, zakaz oczywistego błędu w ocenie, ochrona uzasadnionych oczekiwań, pewność prawna i równość traktowania, ii) narusza szereg przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności art. 43 i 45 regulaminu pracowniczego oraz ogólne przepisy wykonawcze, wydane przez Komisję dla ich wykonania.

____________