Language of document :

Acțiune introdusă la 3 ianuarie 2007 - Chassagne/Comisie

(Cauza F-1/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: Y. Minatchy, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Comisiei din data de 17 noiembrie 2006, care stabilește lista agenților promovați și a măsurilor ce decurg din aceasta pentru reclamant;

pronunțarea oricărei măsuri necesare pentru salvgardarea drepturilor și intereselor reclamantului;

obligarea pârâtei la plata de daune-interese în cuantum de 160.184 euro;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul contestă decizia Comisiei de a nu înscrie numele său pe lista funcționarilor promovați în cadrul exercițiului de promovare 2006, pentru motivul că nu a putut obține, pentru acest exercițiu, nici raport de notare - procedura de evaluare care îl privea fiind încă în derulare la data deciziei în litigiu - nici notă de merit.

Acțiunea este motivată în principal prin faptul că autoritatea învestită cu putere de numire (AÎPN) l-ar fi exclus pe reclamant din cadrul exercițiului de notare și de promovare 2006, aducând astfel o întârziere prejudiciabilă evoluției carierei sale.

Reclamantul apreciază că decizia atacată: i) încalcă mai multe principii generale ale dreptului comunitar, dintre care, în special, protecția dreptului la apărare, obligația de a motiva, interzicerea erorii vădite de apreciere, protecția încrederii legitime, securitatea juridică și egalitatea de tratament; ii) ignoră mai multe dispoziții ale dreptului comunitar, în special articolele 43 și 45 din statut și dispozițiile generale de aplicare, pe care Comisia le-a stabilit pentru implementarea acestora.

____________