Language of document :

Žaloba podaná 3. januára 2007 - Chassagne/Komisia

(vec F-1/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Y. Minatchy, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2006, stanovujúce zoznam povyšovaných zamestnancov a opatrenia ktoré z neho pre žalobcu vyplývajú,

rozhodnúť o akomkoľvek opatrení potrebnom na zachovanie práv a záujmov žalobcu,

zaviazať žalovanú na náhradu škody a príslušenstva vo výške 160 184 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca napáda rozhodnutie Komisie nezapísať jeho meno na zoznam zamestnancov povyšovaných za rok 2006 z dôvodu, že nemohol získať za toto hodnotiace obdobie ani hodnotiacu správu - keďže hodnotenie ktoré sa ho týkalo k dátumu sporného rozhodnutia stále prebiehalo - ani známku.

Žaloba je odôvodnená najmä skutočnosťou, že menovací orgán vylúčil žalobcu z hodnotenia a povyšovania za rok 2006, čím spôsobil zaostávanie na ujmu vývoja jeho kariéry.

Žalobca zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie: i) porušuje viacero všeobecných zásad práva Spoločenstva, medzi iným najmä ochranu práva na obhajobu, povinnosť odôvodnenia, zákaz zjavne nesprávneho posúdenia, ochranu legitímnej dôvery, právnu istotu a rovnosť zaobchádzania; ii) porušuje viacero ustanovení práva Spoločenstva, najmä články 43 a 45 služobného poriadku a všeobecné vykonávacie ustanovenia, ktoré Komisia vydala na ich vykonanie.

____________