Language of document :

Talan väckt den 3 januari 2007 - Chassagne mot kommissionen

(Mål F-1/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som kommissionen fattade den 17 november 2006 om att anta förteckningen över befordrade tjänstemän samt de åtgärder som blir följden därav för sökanden,

vidta erforderliga åtgärder för att se till att sökandens rättigheter och intressen tillvaratas,

förplikta svaranden att betala skadestånd på 160 184 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden väcker talan mot kommissionens beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över de tjänstemän som befordrats för 2006 års befordringsomgång. Grunden är att han beträffande nämnda befordringsomgång inte kunnat få tillgång till vare sig någon betygsrapport - förfarandet för att utvärdera sökanden pågick fortfarande då det angripna beslutet fattades - eller till någon kvalifikationsrapport.

Talan är välgrundad då tillsättningsmyndigheten såg till att sökanden inte omfattades av 2006 års betygs- och befordringsomgång, vilket inneburit tidsutdräkt till men för sökandens karriär.

Sökanden anser att kommissionen genom det angripna beslutet åsidosatte i) flera allmänna gemenskapsrättsliga principer, däribland rätten till försvar, motiveringsskyldigheten, förbudet mot uppenbart felaktig bedömning, skyddet för berättigade förväntningar, rättssäkerheten och likabehandlingen och ii) flera gemenskapsrättsliga bestämmelser, däribland artiklarna 43 och 45 i tjänsteföreskrifterna samt de allmänna tillämpningsföreskrifter som kommissionen antagit.

____________