Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. - Frankin и други / Комисия

(Дело F-3/06)1

(Длъжностни лица - Задължение на администрацията за оказване на съдействие - Отказ - Прехвърляне на пенсионни права, придобити в Белгия)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Jacques Frankin (Sorée, Белгия) [представители: G. Bouneou и F. Frabetti, адвокати]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: L. Lozano Palacios и D. Martin]

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърлят молбите за оказване на съдействие, предявени от ищците във връзка с прехвърлянето на пенсионните им права, придобити в Белгия, и от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна следва да заплати своите съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 74, 25.03.2006 г., стр. 33.