Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 - Frankin e.a. / Commissie

(Zaak F-3/06)1

(Ambtenaren - Bijstandsplicht van administratie - Weigering - Overschrijving van in België verworven pensioenrechten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jacques Frankin (Sorée, België) en anderen (vertegenwoordigers: G. Bouneou en F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: L. Lozano Palacios en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van de verzoeken om bijstand die verzoekers in het kader van de overschrijving van hun in België verworven pensioenrechten hebben ingediend en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 74 van 25.3.2006, blz. 33.