Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 stycznia 2007 r. -Franki i. in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/06)1

(Służba publiczna - Obowiązek pomocy spoczywający na administracji - Odmowa - Transfer uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) i. in. (przedstawiciele: G. Bouneou i F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: L. Lozano Palacios i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji Komisji oddalającej wnioski skarżących o udzielenie im pomocy w ramach transferu uprawnień emerytalnych nabytych przez nich w Belgii i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda za stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 74 z 25.3.2006, str. 33