Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 - Genette / Commissie

(Zaak F-92/05)1

(Ambtenaren - Pensioenen - Vóór indiensttreding bij Gemeenschappen verworven pensioenrechten - Overschrijving naar stelsel van Gemeenschappen - Intrekking van aanvraag om overschrijving met het oog op beroep op nieuwe, gunstiger bepalingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Emmanuel Genette (Gorze, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en D. Martin, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Koninkrijk België (vertegenwoordiger: L. Van den Broeck, gemachtigde)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering van intrekking van verzoekers aanvraag om overschrijving van zijn in België verworven pensioenrechten teneinde op basis van nieuwe, gunstiger bepalingen een nieuwe aanvraag in te dienen

Dictum

Het besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 januari 2005 wordt nietig verklaard.

De Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van Genette.

Het Koninkrijk België zal zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 315 van 10.12.2005, blz. 14 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-361/05 en bij beschikking van 15.12.2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).