Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

Kohtuasi C‑317/04

Euroopa Parlament

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Menetlusse astumine

Määruse kokkuvõte

Menetlus – Menetlusse astumine – Huvitatud isikud – Nõukogu sellise otsuse tühistamise vaidlus, mis puudutab lennuettevõtjate poolt isikuandmete töötlemist ja edastamist – Euroopa andmekaitseinspektor – Vastuvõetavus – Tingimused

(EÜ artikli 286 lõige 2; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 45/2001, artikli 47 lõike 1 punkt i)

Määruse nr 45/2001, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, artikli 47 lõike 1 punkt i annab Euroopa andmekaitseinspektorile õiguse astuda menetlusse Euroopa Ühenduste Kohtusse antud asjade arutamisel, see õigus on piiratud talle antud ülesannetest tulenevate raamidega.

Määruse nr 45/2001 artikli 41 lõike 2 kohaselt on need ülesanded nõuandva iseloomuga ja hõlmavad isikuandmete töötlemist nendes institutsioonides ja asutustes, samuti määruse artiklis 46 sätestatud ülesandeid ja määruse artiklis 47 antud pädevust.

Seetõttu tuleb pidada vastuvõetavaks Euroopa andmekaitseinspektori astumist menetlusse, milles vaidluse esemeks on nõukogu õigusakt, mis puudutab isikuandmete töötlemist lennuettevõtjate poolt, kui tegu on olukorraga, mis kuulub inspektori ülesannete hulka.

(vt punktid 14–18)