Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

Zaak C‑317/04

Europees Parlement

tegen

Raad van de Europese Unie

„Interventie”

Samenvatting van de beschikking

Procedure – Interventie – Belanghebbenden – Geschil betreffende nietigverklaring van besluit van Raad inzake verwerking en overdracht van persoonsgegevens door luchtvaartmaatschappijen – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming – Ontvankelijkheid – Voorwaarden

(Art. 286, lid 2, EG; verordening nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 47, lid 1, sub i)

Artikel 47, lid 1, sub i, van verordening nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een recht om tussen te komen in bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakte vorderingen, dat wordt beperkt door de grenzen die voortvloeien uit de hem opgedragen taak.

Volgens artikel 41, lid 2, van verordening nr. 45/2001 is deze opdracht adviserend en betreft zij de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen alsook de bij artikel 46 van deze verordening opgedragen taken en de hem bij artikel 47 van deze verordening verleende bevoegdheden.

De interventie van de Europese toezichthouder moet dus worden toegestaan in een zaak betreffende een handeling van de Raad inzake de verwerking van persoonsgegevens door luchtvaartmaatschappijen, voorzover zij betrekking heeft op een situatie die binnen zijn taak valt.

(cf. punten 14‑18)