Language of document : ECLI:EU:C:2005:189

Vec C‑317/04

Európsky parlament

proti

Rade Európskej únie

„Vedľajšie účastníctvo“

Abstrakt uznesenia

Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Dotknuté osoby – Spor o zrušení rozhodnutia Rady o spracovaní a prenose osobných údajov leteckými spoločnosťami – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov – Prípustnosť – Podmienky

[Článok 286 ods. 2 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001, článok 47 ods. 1 písm. i)]

Článok 47 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov dáva európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov právo na vstup do konania ako vedľajší účastník v právnych sporoch predložených Súdnemu dvoru, ktoré je ohraničené obmedzeniami vyplývajúcimi z úlohy, ktorá mu je zverená.

Na základe článku 41 ods. 2 nariadenia č. 45/2001 je táto úloha poradenská a vzťahuje sa na spracovanie osobných údajov týmito inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, ako aj na služobné povinnosti upravené v článku 46 uvedeného nariadenia a na vykonávanie právomocí, ktoré sú mu zverené článkom 47 toho istého nariadenia.

Návrh na vstup európskeho dozorného úradníka ako vedľajšieho účastníka do konania vo veci, ktorej predmetom je akt Rady o spracovaní osobných údajov leteckými spoločnosťami, je teda potrebné považovať za prípustný v rozsahu, v akom sa týka skutočnosti súvisiacej s jeho úlohami.

(pozri body 14 – 18)