Language of document :

Beroep ingesteld op 13 november 2006 - Sotgia / Commissie

(Zaak F-130/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stefano Sotgia (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het individuele besluit betreffende de overgang van de hoedanigheid van tijdelijk functionaris naar die van ambtenaar, ingaande op 6 april 2006 en bekendgemaakt op 2 mei 2006;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat verzoeker een aantal jaren als tijdelijk functionaris, ingedeeld in de rang A5 en vervolgens A*11, bij de Commissie had gewerkt, is hij geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/A/18/04 met het oog op de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs van de loopbaan A7/A6. Op grond daarvan is hij als ambtenaar aangesteld in hetzelfde ambt dat hij als tijdelijk functionaris vervulde en krachtens bijlage XIII bij het Statuut ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2.

Tot staving van zijn beroep stelt hij dat de artikelen 31 en 62 van het Statuut alsmede de artikelen 5 en 2 van bijlage XIII bij het Statuut zijn geschonden.

Voorts beroept hij zich op schending van de beginselen van gewettigd vertrouwen, het behoud van verkregen rechten en gelijke behandeling.

____________