Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2006 r. - Sotgia przeciwko Komisji

(Sprawa F-130/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stefano Sotgia (Dublin, Irlandia) [przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie doręczonej w dniu 2 maja 2006 r. decyzji indywidualnej dotyczącej zmiany statusu z członka personelu tymczasowego na urzędnika ze skutkiem od dnia 16 kwietnia 2006 r.

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Po przepracowaniu kilku lat w Komisji w charakterze członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania A5, a następnie A*11, skarżący został laureatem konkursu otwartego EPSO/A/18/04, mającego na celu utworzenie listy rezerwowej odnośnie do zatrudnienia administratorów w grupie zaszeregowania A7/A6. Z tego względu został powołany na urzędnika i zatrudniony na tym samym stanowisku, które zajmował jako członek personelu tymczasowego oraz zaszeregowany do grupy A*6 stopień 2 na podstawie załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi naruszenie art. 31 i 62 regulaminu pracowniczego, jak również art. 5 i 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Skarżący podnosi ponadto naruszenie zasady uzasadnionych oczekiwań, zasady zachowania praw nabytych oraz zasady równego traktowania.

____________