Language of document :

Žaloba podaná 13. novembra 2006 - Sotgia/Komisia

(Vec F-130/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Stefano Sotgia (Dublin, Írsko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť individuálne rozhodnutie o prechode z postavenia dočasného zamestnanca do postavenia úradníka oznámené 2. mája 2006, ktoré nadobudlo účinnosť 16. apríla 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca potom ako niekoľko rokov pracoval v Komisii ako dočasný zamestnanec v platovej triede A5, neskôr A*11, uspel vo všeobecnom výberovom konaní EPSO/A/18/04, ktorého cieľom bolo vytvorenie zoznamu uchádzačov vhodných na prijatie ako úradníkov platovej triedy A7/A6. Na základe tejto skutočnosti bol vymenovaný za úradníka na tom istom pracovnom mieste, ktoré zastával ako dočasný zamestnanec, a bol na základe prílohy XIII služobného poriadku zaradený do platovej triedy A*6, platový stupeň 2.

Na podporu svojej žaloby žalobca namieta porušenie článku 31 a článku 62 služobného poriadku, ako aj článku 5 a článku 2 prílohy XIII služobného poriadku.

Žalobca okrem toho tvrdí, že došlo aj k porušeniu zásady legitímnej dôvery, zásady udržania nadobudnutých práv a zásady rovnosti zaobchádzania.

____________