Language of document :

Žaloba podaná dne 24. listopadu 2006 - Steinmetz v. Komise

(Věc F-131/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Robert Steinmetz (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: J. Choucroun, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2006, kterým bylo odmítnuto plnění dohody, zavazující účastníky řízení, v plném rozsahu;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila jedno symbolické euro jako náhradu nemajetkové újmy vzniklé v důsledku napadeného rozhodnutí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce uzavřel s Komisí dohodu směřující k ukončení sporu předloženého Soudu prvního stupně Evropských společenství ve věci T-155/051 smírem.

Žalobce vytýká Komisi částečné plnění dohody.

Na podporu své žaloby uplatňuje zejména to, že Komise porušila zásadu legality, zásadu pacta sunt servanda, povinnost ochrany legitimního očekávání, povinnost péče, jakož i zásadu řádné správy.

____________

1 - Úř. věst. C 155, 25.6.2006, s. 26.