Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 24. novembrī - Steinmetz pret Komisiju

(lieta F-131/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Robert Steinmetz, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - J. Choucroun, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 21. februāra lēmumu atteikties pilnībā izpildīt abiem lietas dalībniekiem saistošo līgumu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam simbolisku summu viena euro apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas nodarīts ar apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs ir noslēdzis ar Komisiju līgumu, lai panāktu mierizlīgumu Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā iesniegtajā lietā T-155/05 1.

Prasītājs iebilst, ka Komisija ir tikai daļēji izpildījusi līguma noteikumus.

Prasības pamatojumam prasītājs it īpaši norāda, ka Komisija ir pārkāpusi tiesiskuma principu un pacta sunt servanda principu, nav izpildījusi tiesiskās paļāvības aizsardzības pienākumu un pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses, kā arī ir pārkāpusi labas pārvaldības principu.

____________

1 - OV C 155, 25.06.2006., 26. lpp.