Language of document :

Žaloba podaná 24. novembra 2006 - Steinmetz/Komisia

(Vec F-131/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: J. Choucroun, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 21. februára 2006, ktorým sa zamietlo celkové vykonanie dohody medzi účastníkmi konania,

zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila symbolické jedno euro ako náhradu nemajetkovej ujmy utrpenej z dôvodu prijatia napadnutého rozhodnutia,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uzavrel s Komisiou dohodu, ktorej predmetom bolo ukončiť zmierom spor predložený Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo veci T-155/051.

Žalobca vytýka Komisii len čiastočné vykonanie obsahu zmluvy.

Na podporu svojej žaloby sa odvoláva najmä na porušenie Komisiou zásady zákonnosti, zásady pacta sunt servanda, povinnosti ochrany legitímnej dôvery, povinnosti starostlivosti, ako aj zásady riadneho úradného postupu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 155, 25.6.2006, s. 26.