Language of document :

Talan väckt den 24 november 2006 - Steinmetz mot kommissionen

(Mål F-131/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten J. Choucroun)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 februari 2006 om att vägra att helt genomföra ett avtal mellan parterna,

förplikta kommissionen att till sökanden erlägga en symbolisk euro i skadestånd för den ideella skada som det angripna beslutet har åsamkat honom,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har ingått ett avtal med kommissionen om att avsluta den tvist som har gett upphov till målet T-155/05(1) vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt genom en uppgörelse i godo.

Sökanden kritiserar kommissionen för att endast delvis ha genomfört avtalet.

Till stöd för sin talan anför sökanden framför allt att kommissionen har åsidosatt legalitetsprincipen, principen om pacta sunt servanda, principen om skydd för berättigade förväntningar, principen om administrationens omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed.

____________

1 - ) EUT C 155, 25.6.2006, s. 26.