Language of document :

Žaloba podaná dne 29. listopadu 2006 - Bordini v. Komise

(Věc F-134/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giovanni Bordini (Dover, Spojené království) (zástupce: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 25. ledna 2006, kterým orgán oprávněný ke jmenování (AIPN) odmítl uznat, že žalobce má bydliště ve Spojeném království a v důsledku toho zamítl použití opravného koeficientu pro Spojené království na jeho důchod;

uložit žalované, aby na základě zpětného použití opravného koeficientu pro Spojené království na žalobcův důchod od 1. dubna 2004 zaplatila úroky z dlužných částek na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelné v dotčeném období, zvýšené o dva body;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvodní a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje, že napadené rozhodnutí porušuje zásadu povinného odůvodnění, neboť jeho znění je tak vágní, že není možné v něm uvedenému odůvodnění porozumět.

Žalobce se mimoto dovolává porušení článku 82 původního služebního řádu, porušení článku 20 přílohy XIII nového služebního řádu, zjevně nesprávného posouzení skutečností, které vedly k nesprávnému právnímu posouzení, porušení zásady proporcionality, jakož i porušení práva na soukromý život.

Žalobkyně konečně tvrdí, že Komise porušila povinnost péče a zásadu řádné správy.

____________