Language of document :

29. novembril 2006 esitatud hagi - Bordini versus komisjon

(Kohtuasi F-134/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giovanni Bordini (Dover, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid L. Levi, C. Ronzi, I. Perego)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada 25. jaanuari 2006. aasta otsus, millega ametisse nimetav asutus keeldus tunnustamast, et hageja oli Ühendkuningriigi resident, ning keeldus seetõttu kohaldamast hageja pensionile Ühendkuningriigi paranduskoefitsienti;

kohustada kostjat maksma hagejale summadelt, mis tuleb maksta Ühendkuningriigi paranduskoefitsiendi tagasiulatuval kohaldamisel hageja pensionile, alates 1. aprillist 2004 intressi vastavalt Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele asjaomasel ajavahemikul kohaldatavale intressimäärale, millele lisandub kaks protsendipunkti.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab kõigepealt oma hagi toetuseks, et vaidlustatud otsus rikub põhjendamise kohustuse põhimõtet osas, milles selle tekst on koostatud nii ebamääraselt, et ei ole võimalik mõista selle aluseks olevat arutluskäiku.

Lisaks väidab hageja, et rikutud on endiste personalieeskirjade artiklit 82 ja uute personalieeskirjade XIII lisa artiklit 20, et ilmselge veaga faktide hindamisel on kaasnenud õigusnormi rikkumine ning et rikutud on proportsionaalsuse ja eraelu puutumatuse põhimõtteid.

Hageja väidab viimaks, et komisjon on rikkunud hoolitsemiskohustust ja head haldustava.

____________