Language of document :

Žaloba podaná 29. novembra 2006 - Bordini/Komisia

(Vec F-134/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giovanni Bordini (Dover, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 25. januára 2006, ktorým menovací orgán (AIPN) odmietol uznať, že žalobca bol rezidentom Spojeného kráľovstva, a preto odmietol uplatniť opravný koeficient Spojeného kráľovstva na jeho dôchodok,

zaviazať žalovanú na zaplatenie súm splatných na základe spätného uplatnenia opravného koeficientu Spojeného kráľovstva na dôchodok žalobcu od 1. apríla 2004 a úrokov z omeškania na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania, uplatniteľnú počas dotknutého obdobia, zvýšenú o dva body,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca najskôr uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu povinnosti odôvodnenia, keďže je jeho text vyjadrený tak nejasne, že nie je možné pochopiť odôvodnenie.

Žalobca okrem toho poukazuje na porušenie článku 82 pôvodného služobného poriadku, na porušenie článku 20 prílohy XIII nového služobného poriadku, na existenciu zjavného omylu posúdenia skutkových okolností, ktoré viedli k právnemu omylu, porušenie zásady proporcionality, ako aj porušenie práva na súkromný život.

Nakoniec žalobca tvrdí, že Komisia porušila povinnosť starostlivosti a zásadu riadnej správy.

____________