Language of document :

Talan väckt den 29 november 2006 - Bordini mot kommissionen

(Mål F-134/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Bordini (Dover, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna L. Levi, C. Ronzi och I. Perego)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 25 januari 2006 att inte anse sökanden bosatt i Förenade kungariket och följaktligen inte tillämpa den för Förenade kungariket gällande korrigeringskoefficienten på sökandens pension,

förplikta svaranden att utge ränta enligt den räntesats som fastställts av Europeiska centralbanken för huvudsakliga refinansieringstransaktioner för den aktuella perioden, med tillägg för två punkter, på de belopp som skall utges vid retroaktiv tillämpning på sökandens pension från och med den 1 april 2004 av den korrigeringskoefficient som gäller för Förenade kungariket.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan gör sökanden för det första gällande att motiveringsskyldigheten åsidosätts i det angripna beslutet, eftersom beslutet avfattats på ett så vagt sätt att det är omöjligt att förstå det bakomliggande resonemanget.

Sökanden åberopar vidare åsidosättande av artikel 82 i de tidigare tjänsteföreskrifterna och av artikel 20 i bilaga XIII i de nuvarande tjänsteföreskrifterna, en uppenbart felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna som lett till en felaktig rättstillämpning, åsidosättande av proportionalitetsprincipen och kränkning av rätten till privatliv.

Slutligen anför sökanden att kommissionen brutit mot sin omsorgsplikt och åsidosatt principen om god förvaltningssed.

____________