Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2008 r. - Bernard przeciwko Europolowi

(Sprawa F-54/08)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Marjorie Bernard (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: P. de Casparis, avocate)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu dotyczącej przedłużenia umowy skarżącej jedynie o minimalny okres 9 miesięcy.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 lipca 2007 r. dotyczącej przedłużenia umowy skarżącej jedynie do dnia 1 czerwca 2008 r., jak również decyzji wydanej w przedmiocie zażalenia z dnia 29 lutego 2008 r.

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________