Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. - Klug przeciwko Europejskiej Agencji Leków

(Sprawa F-59/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bettina Klug (Wiesbaden, Niemcy) (przedstawiciel: S. Zickgraf, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu do spraw Służby Publicznej o:

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej, sporządzonego przez pozwaną za okres od dnia 31 grudnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy o pracę skarżącej;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości 200 000 euro;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę w wysokości 35 000 euro.

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny sporządzonego przez pozwaną za okres od dnia 31 grudnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i zasądzenie od pozwanej odszkodowania oraz wypłatę zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

____________