Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 februari 2008 -Vande Velde / Commissie

(Zaak F-60/05)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractant - Te late indiening van klacht - Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Patricke Vande Velde (Linkebeek, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en I. Sulce, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst - Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van het verzoek dat verzoeker, een voormalig hulpfunctionaris, heeft ingediend tegen het besluit tot vaststelling van zijn indeling en bezoldiging als arbeidscontractant alsmede, anderzijds, vordering tot schadevergoeding (voorheen T-268/05)

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 229 van 17.9.2005, blz. 30 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-268/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).