Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. - Vande Velde przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/05)1

(Służba publiczna - Pracownik kontraktowy -Zażalenie złożone po terminie - Skarga oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgia) (przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Sulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna - Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek skarżącego, byłego członka personelu pomocniczego, złożony w odniesieniu do decyzji ustalającej jego zaszeregowanie i wynagrodzenie jako pracownika kontraktowego i po drugie wniosek o zasądzenie odszkodowania (wcześniej T-268/05)

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 229 z 17.9.2005, s. 30 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą T-268/05, a następnie przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005).