Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. februára 2008 - Vande Velde/Komisia

(vec F-60/05)1

(Verejná služba - Zmluvný zamestnanec - Oneskorená sťažnosť - Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Patricke Vande Velde (Linkebeeek, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení : M. Arpio Santacruz a I. Sulce, splnomocnené zástupkyne)

Predmet veci

Verejná služba - Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta návrh podaný žalobcom, bývalým pomocným zamestnancom, proti rozhodnutiu, ktorým bolo stanovené jeho zaradenie a odmena ako zmluvného zamestnanca, ako aj na druhej strane návrh na náhradu škody (pôvodne T 268/05)

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú .v EÚ C 229, s. 30 (vec pôvodne zapísaná do kancelárie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-268/05 a prevedená na Súd pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15. decembra 2005).