Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 25. jūnijā - Z/Komisija

(lieta F-60/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Z, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma pēc Invaliditātes komitejas slēdziena piemērot prasītājai [Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības] PDNK 100. pantā paredzēto atrunu atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 7. septembra lēmumu, ar kuru ir noteikti prasītājas kā līgumdarbinieka palīguzdevumiem nodarbinātības nosacījumi, ciktāl tas paredz PDNK 100. pantā paredzētās atrunas piemērošanu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________