Language of document :

Žaloba podaná 25. júna 2008 - Z/Komisia

(vec F-60/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Z (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie uplatniť v prípade žalobcu, po porade s Výborom pre posudzovanie invalidity, výhradu stanovenú v článku 100 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zo 7. septembra 2007, ktorým boli stanovené podmienky zamestnania žalobcu ako pomocného zamestnanca, v rozsahu v akom stanovuje, že sa uplatní výhrada stanovená v článku 100 PZOZ,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________