Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 април 2008 г. - Boudova и др./Комисия

(Дело F-78/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Класиране в степен - Служители със спомагателни функции, назначени като длъжностни лица - Конкурси, публикувани преди влизането в сила на новия правилник - Увреждащ акт - Допустимост на жалбата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Stanislava Boudova и др. (Люксембург, Люксембург) (представител: M.-A. Lucas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Отмяна на решението, с което се отхвърлят исканията за преразглеждане на класирането в степен на жалбоподателите - бивши служители със спомагателни функции, назначени като длъжностни лица след успешно преминаване на общ конкурс за степени B5/B4 - Искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 247, 20.10.2007 г., стр. 42.