Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 april 2008 - Boudova e.a. / Commissie

(Zaak F-78/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Indeling in rang - Hulpfunctionarissen die als ambtenaar worden aangesteld - Vergelijkende onderzoeken bekendgemaakt vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut - Bezwarend besluit - Ontvankelijkheid van beroep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Stanislava Boudova e.a. (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van de verzoeken om herziening van de indeling in rang van verzoekers, voormalige hulpfunctionarissen die na succesvolle deelname aan algemene vergelijkende onderzoeken voor de rangen B5/B4 als ambtenaar zijn aangesteld - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 247 van 20.10.2007, blz. 42.